EUROKONSULTING Sp. z o.o.
 
Oferowane usługi
 
 

Biuro Audytorsko-Rachunkowe "EUROKONSULTING" zatrudnia dyplomowanych biegłych rewidentów, ekonomistów i księgowych z licencją MF, legitymujących się wieloletnią praktyką w firmach krajowych i zagranicznych. Równocześnie w zależności od potrzeb klienta Biuro podejmuje współpracę ze specjalistami w dziedzinie prawa, rzeczoznawstwa oraz spółek handlowych.

Zakres usług świadczonych przez nasze biuro obejmuje:

 W dziedzinie audytu:
Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych oraz ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych według standardów polskich i międzynarodowych;
Ocena wyników ekonomiczno-finansowych za okres sprawozdawczy oraz uwagi i sugestie w zakresie spostrzeżeń biegłego rewidenta kierowane w liście intencyjnym do Zarządu Firmy;
Sporządzanie opinii i raportów z badania sprawozdania finansowego w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki) dla firm zagranicznych;
Sporządzanie analiz ekonomicznych, finansowych oraz wycen majątku przedsiębiorstw dla celów prywatyzacji;
Audyt podatkowy;
Audyt funduszy unijnych.

 W dziedzinie obsługi finansowo-ksiegowej:
Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994r. wraz z późniejszymi zmianami, przy użyciu programów komputerowych RAKS lub programu Klienta;
Reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS, GUS, i WUS w zakresie rozliczeń podatkowych i zusowskich w oparciu o sporządzane deklaracje i sprawozdania;
Sporządzanie comiesięcznych wydruków zestawień kont syntetycznych i analitycznych oraz ewentualnych innych sprawozdań w zależności od potrzeb klienta;
Badanie bilansu;
Doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych;
Prowadzenie księgowości spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.


Szczegółowy zakres naszych usług przedstawimy na życzenie osób zainteresowanych.

Wyczerpującą ofertę wraz z propozycją cenową prześlemy do Państwa po zapoznaniu się z danymi zawartymi w karcie informacyjnej.
Nie obliguje to do podpisania umowy.
Ostateczna cena ustalana jest w drodze negocjacji, po zapoznaniu się z dokumentami Firmy.

     
Informacje o firmie  
Oferowane usługi  
Strategia rozwoju  
Referencje  
  Powrót do strony głównej  


 

Kontakt
Eurokonsulting Sp. z o.o.
04-359 Warszawa, ul. Kobielska 23, lok. 166, klatka C, piętro 9
tel/fax: (022) 668 70 83, 823 77 08
e-mail: euro@eurokonsulting.com.pl