EUROKONSULTING Sp. z o.o.
 
Informacje o firmie
 
 

"EUROKONSULTING" - Biuro Audytorsko-Rachunkowe jest firmą polską, prywatną i niezależną posiadającą certyfikat na prowadzenie usług audytorskich wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów dokumentujący wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1863.
Biuro Eurokonsulting prowadzi działalność od roku 1998.

Firma wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000067398.

Działalność gospodarcza Firmy została ubezpieczona
w PZU S.A. od odpowiedzialności cywilnej za szkody i straty majątkowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością.

Zarząd Biura Audytorsko-Rachunkowego Eurokonsulting:
Prezes Zarządu Elżbieta Rząca Prezes Zarządu - Elżbieta Rząca
Biegły Rewident.
Uprawnienia biegłego rewidenta, Nr ewidencyjny 9124.

SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK o biegłych rewidentach


"EUROKONSULTING" - księgowość Warszawa, biuro rachunkowe Warszawa.

 

     
Informacje o firmie  
Oferowane usługi  
Strategia rozwoju  
Referencje  
  Powrót do strony głównej  

 

Kontakt
Eurokonsulting Sp. z o.o.
04-359 Warszawa, ul. Kobielska 23, lok. 166, klatka C, piętro 9
tel/fax: (022) 668 70 83, 823 77 08
e-mail: euro@eurokonsulting.com.pl